Polityka prywatności

Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w https://wasmar.eu jest Wasmar sp. z o.o., Orzeszkowo 59/30, 64-420 Kwilcz, NIP 7773316677, REGON 369950690, KRS 0000727367, biuro@wasmar.eu, zwany dalej: Administratorem.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.
 3. Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Administrator zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 5. Użytkownik wyraża osobne wyraźne zgody na przetwarzanie danych osobowych zarówno rejestrując się / zakładając konto na stronie Administratora, jak zgadzając się na wysyłanie informacji marketingowych.
 6. Dane osobowe podane przy złożonych w sklepie zamówieniach, przetwarzane są na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu realizacji umowy sprzedaży.
 7. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:

  a) właściwe wykonanie przez Administratora zobowiązań wynikających z zawartych umów (zawarcia umowy, rękojmi, rozwiązania umowy oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług);
  b) prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientami);
  c) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
  d) jeżeli Użytkownik wyrazi wyraźną, dobrowolną zgodę, dane będą przetwarzane w celach marketingowych i statystycznych.

  Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą zawsze przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika, a Sklepem podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby .
 8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych na żądanie podmiotów upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa. Odbiorcami danych w sklepie internetowym będą: firmy kurierskie, dostawca usługi hostingu, specjaliści z zakresu IT czuwający nad sklepem internetowym od strony technicznej.
 9. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. W przypadku chęci złożenia zamówienia (tj. zawarcia umowy sprzedaży) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamówienia w naszym sklepie.
 10. Archiwizowanie danych trwa:

a)      Dane w dokumentach księgowych – 5 lat,

b)      dane zw. z dokonaniem zakupów związane z rękojmią i reklamacją – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

 1. Klient zgłasza żądanie usunięcia danych wysyłając wiadomość email. Administrator niezwłocznie kasuje dane z bazy, chyba że mowa o danych, których czas archiwizacji wskazano w pkt. 8. 
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą przekazywane podmiotom trzecim na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Administratora.
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.